interrogative sentence meaning in marathi

c
Comments Off on interrogative sentence meaning in marathi
November 29th, 2020

मुख्य वाक्यातील क्रिया केव्हा घडते असा प्रश्न विचारल्यास उत्तर गौण वाक्य येते. Marathi meaning of interrogative sentence Ask for details ; Follow Report by Payal1543 16.06.2019 Log in to add a comment मुख्य वाक्यातील क्रियेचे स्थल गौण वाक्यात असते, मुख्य वाक्याला कोठे ने प्रश्न विचारल्यास उत्तर गौण वाक्य येते. अ)माझे वडील सकाळी उठून फिरायला जातात. (होकारदर्शक), -उद्या मुख्यमंत्री पुण्यात नाहीत असे नाही.(नकारदर्शक). question mark in Marathi translation and definition "question mark", English-Marathi Dictionary online. अश्या वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते व शेवटी पूर्णविराम असतो. ४)केवल, संयुक्त व मिश्र वाक्याचे परस्पर रुपांतर: टीप:वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे, हे अर्थावरून ओळखावे. }, वाक्याचे प्रकार Types of sentences in marathi, अर्थावरून आणि वाक्यात असणाऱ्या विधानाच्या संख्येवरून पडणारे प्रकार. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. अ)गुरुजी वर्गात येताच विद्यार्थी उभे राहिले. (मिश्र वाक्य). Get Audio Notes, Online Test, … ज्या वाक्यात एकच उद्देश्य व एकच विधेय असते त्या वाक्यास केवल वाक्य किंवा शुद्ध वाक्य म्हणतात. To manage your alert preferences, click on the button below. ८)आपली सूचना माझ्या स्मरणात आहे. विद्यार्थी उभे राहिले. अ)प्रामाणिक पाने अभ्यास केल्यामुळे/करून; विठ्ठल परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. (नकारदर्शक). उदा: माझे वडील सकाळी उठतात. Here's how you say it. ३)विध्यर्थी  वाक्य (विधी-कर्तव्य) किंवा इच्छार्थक  वाक्य: वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून कर्तव्य, योग्यता, शक्यता, इच्छा, इ. Interrogative sentences allow you to gather information and clear up confusion as well as engage in interesting conversations with others. त्याने प्रामाणिकपणे अभ्यास केला. if (typeof adsbygoogle.requestNonPersonalizedAds === 'undefined') { Every token produced … (मिश्र वाक्य). adsbygoogle = window.adsbygoogle || []; Copyright © 2020 ACM, Inc. (मिश्र वाक्य). (संयुक्त वाक्य), क)जेव्हा मी फरशीवरून चालत होतो तेव्हा मी पाय घसरून पडलो. Cite It Right Pdf, Abu Azaitar Ufc, उदा:तो आजारी होता; म्हणून त्याला यायला उशीर झाला. उदा: मी फरशीवरून चालत होतो. यात विधानार्थी, प्रश्नार्थक, उदगारार्थी, नकारार्थी तसेच केवल, संयुक्त व मिश्र वाक्यांचे परस्पर रुपांतर अपेक्षित असते. (प्रश्नार्थक), -शेक्स पिअरची नाटके प्रत्येकाला/सर्वांनाच आवडतात. हे वाक्य माहिती देणारे असते. It's also useful in writing as an organizational tool; for example, you can set up questions as headers and answer them to explain a concept in … ज्या वाक्यातून नकार दर्शविला असतो, त्यास नकारदर्शक किंवा अकरणरुपी  वाक्य म्हणतात. ज्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो, त्यास उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात, अश्या वाक्याच्या शेवटी उदगारवाचक  चिन्ह असते. २)एका मोठया क्रियेच्या दरम्यान छोटी क्रिया घडल्यास मोठी क्रिया दर्शविणाऱ्या क्रियापदाला 'असताना प्रत्यय जोडून केवळ वाक्य, 'आणि' वापरून संयुक्त  वाक्य तर 'जेव्हा तेव्हा वापरून मिश्र वाक्य करता येते. १)उद्या मुख्यमंत्री पुण्यात आहेत. ४)पहिल्या वाक्याच्या विरुद्ध कल्पना दुसऱ्या वाक्यात असेल तर पहिल्या क्रियेला ऊन/हून प्रत्यय वापरून केवळ वाक्य, पण परंतु वापरून संयुक्त; तर जरी-तरी वापरून मिश्र वाक्य करता येते. गोष्टीचा बोध होत असेल तर त्यास विध्यर्थी वाक्य म्हणतात. ज्या वाक्यातून होकार दर्शविला जातो, त्यास होकारार्थी किंवा करणरुपी वाक्य म्हणतात. Arni's Pizza Franchise, An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. // Supply ads personalization default for EEA readers १)प्रश्नार्थक व विधानार्थी वाक्याचे परस्पर रुपांतर: सामान्यपणे ज्या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे असा प्रश्न सरळ, साध्या पद्धतीने विचारला जातो; परंतु वाक्य परिवर्तनाच्या दृष्टीने विधानार्थी वाक्य नकारदर्शक असल्यास प्रश्न होकार दर्शक करतात व प्रश्न नकार दर्शक असल्यास विधानार्थी वाक्य होकार्दर्शक करतात. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. "" असे केले तर तसे होईल या अर्थाने जर -तर, म्हणजे, कि ने जोडलेली वाक्य संकेतार्थी वाक्य असतात. (केवल वाक्य), ब)उद्या सुटी मिळेल आणि मी गावाला जाईन. // See https://www.blogger.com/go/adspersonalization We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. (गुरुजी काय म्हणाले), २)त्याचा विश्वास आहे, की मी नक्की पहिला नंबर मिळवेल. interrogative sentence definition: a sentence that asks a question or makes a request for information. (संयुक्त वाक्य). (संयुक्त वाक्य), क)जर उद्या सुटी मिळाली तर मी गावाला जाईन. दिलेल्या मिश्र वाक्यातील एका वाक्याला 'काय' ने प्रश्न विचारल्यास उत्तर येणारे वाक्य गौण वाक्य असते व प्रश्न विचारलेले वाक्य प्रधान वाक्य असते. (केवल वाक्य), ब)त्याला निमंत्रण दिले; परंतु तो आला नाही. मी पाय घसरून पडलो. a punctuation mark (?) ब)अभ्यास केला असता तर परीक्षा पास झाला असतास, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-english-grammar-mock-test-1.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/marathi-Vyakran-mock-test-1.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-marathi-mock-test-2.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-combine-sarav-paper-1.html. If all such tokens corresponding to English tokens are found, then Marathi sentence is produced using Marathi grammar rules. (केवल वाक्य), ब)गुरुजी आले आणि विद्यार्थी उभे राहिले. 'म्हणून' वापरून मिश्र वाक्य करावे. Vakya V Tyache Prakar (वाक्य व त्याचे प्रकार) Sentence And Its Types मराठी व्याकरण (Marathi Grammar) For MPSC Students. जेव्हा एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात तेव्हा तयार होणाऱ्या वाक्यास मिश्र वाक्य म्हणतात. Learn more. अशी वाक्य बहुधा जो-तो, जे-ते, जी-ती ने  जोडलेली असतात. https://dl.acm.org/doi/10.1145/1741906.1742237. (प्रश्नार्थक), -आम्ही तुमचे उपकार मुळीच विसरणार नाही. ८) दुसरी कृती करण्यासाठी पहिली कृती आत असेल तर पहिल्या क्रियापदाला 'वर' प्रत्यय वापरून केवलवाक्य, 'आणि' वापरून संयुक्त वाक्य जर-तर वापरून मिश्र वाक्य करावे. ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते, त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात. त्याचे डोळे लाल झाले कारण की तो उन्हात फिरला, उदा:शरीर बळकट व्हावे म्हणून मी व्यायाम करतो. (केवल वाक्य), ब)मी फरशीवरून चालत होतो आणि पाय घसरून पडलो. This local word groups are checked against grammar rules of English language for syntactic validity of input sentence. (केवल वाक्य), ब)आमचे शरीर सदृढ व्हावे म्हणून आम्ही योगासने करतो. This alert has been successfully added and will be sent to: You will be notified whenever a record that you have chosen has been cited. या वाक्यात जे चकाकते हे गौण वाक्य मुख्य वाक्यातील सोने या नामाबद्दल अधिक माहिती सांगते म्हणून ते विशेषण वाक्य आहे. मुख्य वाक्यातील एखाद्या नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्या गौण वाक्याला विशेषण वाक्य म्हणतात. (मिश्र वाक्य). (विधानार्थी). (संयुक्त वाक्य), क)माझे वडील सकाळी उठतात तेव्हा ते फिरायला जातात. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. उदा. ३)एक क्रिया करून दुसरी क्रिया केल्यास पहिल्या क्रियापदाला ऊन/हून प्रत्यय वापरून केवल वाक्य 'आणि/ व' वापरून संयुक्त वाक्य व जेव्हा तेव्हा वापरून मिश्र वाक्य करता येते. उदा: माझा विश्वास आहे, कि मी नक्की पास होईल. वाक्यरुपांतर म्हणजे एका प्रकारच्या वाक्याचा, मूळ आशयार्थ बदलू न देत दुसऱ्या प्रकारच्या वाक्यात रुपांतर करणे होय. (त्याचा काय विश्वास आहे). (केवल वाक्य), ब)विठ्ठल ने प्रामाणिक पाने अभ्यास केला व/ आणि परीक्षेत उत्तीर्ण झाला (संयुक्त वाक्य), क)विठ्ठल परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून नुसताच काळाचा बोध होत असेल तर ते वाक्य स्वार्थी वाक्य असते. placed at the end of a sentence to indicate a question. In traditional English grammar, the term interrogative pronoun refers to a pronoun that introduces a question.These words are also called a pronominal interrogative.Related terms include interrogative, "wh"-word, and question word, although these …

Meat Stuffed Rice Balls, Porter Cable Fr350b Overhaul Kit, Wood Fence Wholesale, Smithfield Boneless Ham Steak Recipes, Flowerhorn Female Fish Price, Curlsmith Scalp Transformation System,